CADRU LEGISLATIV MEDIU

 • Legea mediului OUG nr. 195 / 2005 aprobata si modificata prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului;
 • Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile, de modificare si ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE si 2003/30/CE;
 • Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private;
 • Ordin MMDD nr. 1.163 din 16 iulie 2007 privind aprobarea unor masuri pentru imbunatatirea solutiilor tehnice de proiectare si de realizare a lucrarilor hidrotehnice de amenajare si reamenajare a cursurilor de apa, pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor;
 • Ordin MMDD nr. 1.215 din 6 noiembrie 2008 privind aprobarea Normativului tehnic pentru lucrari hidrotehnice NTLH-001 "Criterii si principii pentru evaluarea si selectarea solutiilor tehnice de proiectare si realizare a lucrarilor hidrotehnice de amenajare/reamenajare a cursurilor de apa, pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor";
 • HG 1284 / 24 octombrie 2007 privind “declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania”;
 • Ordin MMDD nr. 1964 / 13.12.2007 privind “instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania”;
 • Directiva Europeana 89/392/CEE privind echipamentele tehnice;
 • Directiva nr. 75/442/CEE privind deseurile;
 • Ordinul MMDD nr. 1798 din 19.09.2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu.
 • OUG 57/2007 Regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.
 • Hotararea nr. 445 din 08/04/2009 Evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.
 • Legea nr 211 din 15/11/2011 privind regimul deseurilor
 • Hotararea nr. 856 din 16/08/2002 privind evidenta gestiunii deserilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseuri periculoase.